АПСПО

През 11.11.2019 година детска градина „Братя Грим“ започна работа по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“– дейност 1.предоставяне на допълнително обучение по български език. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката.
През учебната 2020 -2021г детската градина започна работа и по дейност 2 за обезпечаване на средствата за такси на детски градини. Сформирани са 8 групи от деца, които ще получават допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните си образователни потребности по програми разработени от ръководителите на групите, съгласно Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование. По интересен и забавен начин те усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие и игри. Започна работа и по дейност 3.2 за „Образование за утрешния ден“, финансиран от оперативна програма „Науки и образование за интелигентен растеж“ .
И през учебната 2021-2022 година педагогическият екип на детската градина продължава да работи по проект АПСПО. Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.