ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ – ОТЧЕТ НА РАЗХОДА ЗА М.СЕПТЕМВРИ 2020 г.