КД2 “ Активни деца за по-добър живот“ – „Active children for a better live

Активни деца за по добър живот .Това проект, който се реализира в партньорство с детски градини и училища от България, Румъния, Испания, Португалия, Словения,целта му е да насърчи изучаването на активното гражданство в детска възраст чрез различни интерактивни дейности, засягат се теми като права и задължения, е-сигурност, екология идр. Финансира се от програма „Еразъм+“ по договор с ЦРЧР, София.

https://live.etwinning.net/projects/project/208867