ПАРТНЬОРИ ЗА УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

Постигането на приобщаващо образование все още е предизвикателство за промените, които европейските училища искат. Проектът PARTNERS FOR A SCHOOL OF FUTURE /ПАРТНЬОРИ ЗА УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО/ е възможност със силно въздействие върху качеството на образованието и постигането на положителни резултати в обучението на деца, включително и със специални образователни потребности. Всички страни ще развиват въпроса за социалното включване от гледна точка на собствените си проблеми: деца със специални образователни потребности, деца от имигрантски семейства и др. Всички дейности, предложени в проекта, целят образованието на децата чрез усвояване на ценни нрави като ПРИЯТЕЛСТВО, ОБЩОТО , УВАЖЕНИЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО, ТОЛЕРАНТНОСТ, СОЛИДАРНОСТ, ценности, които подкрепят социалното включване, които осигуряват правилно отношение към тези, които са изложени на риск от изключване.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Повишаване на качеството на образованието чрез обучение на учители за насърчаване на практики, включително по-добро адаптиране към нуждите на децата, използване на съвременни технологии и ефективен подход към интердисциплинарното обучение. Подобряване на професионалните умения на учителите при използване на съвременни технологии и интердисциплинарния подход на учебното съдържание чрез STEAM в дидактическите дейности чрез обмен на най-добри практики. Проектът е за 2 години.