Баба Марта и пролетта

Това е краткосрочен вътрешноучилищен проект, чрез който децата ще учат за пролетта , легендата за мартеницата и баба Марта чрез интерактивни дейности по всички учебни направления. Чрез дейностите ще работим за възпитаване на отношение към народното творчество, започнаване с местни легенди и умения за интерпретация по различни начини. Целта на проекта е: 1.Възпитаване на положително отношение към народните традиции и обичаи
  1. Създаване на умения за работа в екип и инетрепретиране на текст чрез изкуства
  2. Усвояване на учебно съдържание посредством темата на проекта.
  3. Създаване и подобряване на умения, свързани с ключови компетнеции като умения за учене, общуване на роден език, ,общуване на роден език,, културна осъзнатост и творчество.