Заедно в многообразието

Това е краткосрочен проект между учители в ДГ „Братя Грим“, свързан със заложени в годишния план задачи. Ще бъдат реализирани дейности за възпитание на толерантност и приятелство, приемане на различията и творчество. Целта на проекта е чрез серия от дейности да се възпита у децата чувство за съпричастност, толератност и емпатия у хората. Подобряване уменията за работа в малка група, възпитаване на креативност и творчество чрез различните дейности.