Програма „Стъпка по стъпка“

 ДГ“ Братя Грим“ работи по програма „Стъпка по стъпка“повече от 20 години. Акцентите на програмата са индивидуален подход, работа със семейството и право на избор.Опитът ни в проектната дейност ни дава възможност да експериментираме с проектно-базирано обучение, работа в малки групи, обърната класна стая и други модерни практики. Педагозите ни проявяват интерес към теорията на Валдорф, според която ученето става нещо много повече от придобиване на количества информация. Обучението се превръща в интригуващо пътуване за откриването на света и себе си. Детето работи с ръцете си през целия ден, в основните учебни ситуации и чрез по-широката гама от художествено творческа работа и занаятчийски дейности. Средата е близка до семейната и дейностите се управляват заедно от родители и учители. Това е и пресечната точка с програма „Стъпка по стъпка“, заедно с ученето чрез опит. Изкуството е акцент в нашата работа досега, а и в теорията на Валдорф. Всяка сутрин децата участват в Утринна среща, която носи емоционална нагласа, мотивира, насочва към темата. След това планираните ситуации правим под формата на работа в основен център с всички деца, в който те имат избор на дейност, чрез която да придобият знания. Имаме предвид и тезите на Монтесори, според които детето с неговите възможности и способности се поставя в центъра на педагогическия процес. То не бива да бъде потискано от учебното съдържание, от налагани форми и методи на обучение, както и от учители и родители, а да бъде свободно в своята активност и творчество. Монтесори философията поставя в центъра на възпитанието и обучението за човека и неговата индивидуалност. Индивидуалния подход е акцент в програма „Стъпка по стъпка“, затова планираме индивидуална работа с децата- да развием таланти или да им помогнем да развият умения и натрупат знания. Основополагащ елемент във философията на Монтесори е училищната среда. Тя е пригодена така, че да стимулира интереса на детето и спонтанното му желание да учи посредством специално създадени материали, които съчетават в себе си едновременно информация и игрови елементи. Учителят планира дейности и материали, които детето само да избере и чрез играта или опита с тях да достигне до знанието. При нас учителя заема централно място в образованието на децата. Той приема детето в неговата пълнота и такова, каквото е – с положителните и отрицателните черти, не го осъжда или критикува, помага му да осъзнае себе си и света, да обича себе си и света, да развие индивидуалните черти.